Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que incorporeu al lloc web de la revista s'utilitzaran per a les gestions i comunicacions d'aquesta revista, "Filosofia, ara!", i no estaran disponibles per cap altre ús ni per a terceres parts.

Us informem que el responsable del tractament de les dades que feu constar serà l'Associació "Filosofia, ara", que les tractarà amb la finalitat de gestionar el vostre interès i la vostra col·laboració amb la revista i les informacions que en són relatives. Les dades es tractaran en base al vostre consentiment d’acord amb l’article 6.1.a del Reglament General de Protecció de Dades (UE). Es comunicaran als editors de la revista. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a revista@filoara.cat.

Referències normatives: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i  Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Més consultes i actualitzacions: https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/