Normes de publicació

NORMES DE PUBLICACIÓ 

Els autors/res que vulguin publicar articles a la revista han d'iniciar la sessió (i haver-se enregistrat prèviament) per a poder enviar elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs. Vés al registre

Normes bàsiques de format dels articles:

1. Títol de l'article

    • Escrit amb minúscules
    • En el cas de tractar-se d’una ressenya, caldrà indicar només la referència bibliogràfica a la capçalera.
      Exemple: Cristina Lafont. Democracia sin atajos: Una concepción participativa de la democracia deliberativa. Madrid: Trotta, 2021

2. Per a garantir millor l’anonimat en l’enviament als revisors, convé NO posar en el text que s'enviï ni el nom ni els cognoms, ni tampoc la filiació professional o altres dades personals privades (sí que s’ha d’adjuntar un fitxer a part amb aquesta informació, com s’indica més avall).

3. Extensió recomanada: de 1000 a 1500 paraules (aprox. 3 o 4 pàgines, amb lletra Arial 12 (o Times Roman 12 o Calibri 11), espaiat 1,5.

4. Format arxiu: rtf, doc, docx o odt

L'article serà revisat i editat per a la seva maquetació.

En un fitxer a part es pot lliurar:

Llengües

L'idioma vehicular de Filosofia,ara! és la llengua catalana, però resta oberta la possibilitat de publicar-hi en altres llengües.

Referències bibliogràfiques

Les referències bibliogràfiques s'han de presentar seguint la norma ISO 690 (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION), tal com es mostra en els exemples següents:

Per a llibres o monografies:

COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). Títol. Número d'edició. Lloc: Editorial. Extensió i detalls materials. (Col·lecció; núm.).

Exemples:
FINLEY, M.I. (1985). El món d'Ulisses (Gil, O.; trad.). Barcelona: Empúries. 195 pàg. (Biblioteca Universal Empúries; 24).
EASTERLING, P.E.; KNOX, B.M.W. (1982). The Cambridge History of Classical Literature (vol. I: Greek literature). Cambridge: Cambridge University Press.

Per a parts de llibre, contribucions en una miscel·lània, compilacions:

COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). "Títol de la part del llibre". A: Dades bibliogràfiques de l'obra completa, localització de la part del llibre.

a) Si l'autor o l'editor del llibre és el mateix que el de la part del llibre que se cita:

Exemple:

VAN STEENBERGHEN, F. (1974). "L'averroïsme latin". A: Introduction à l'étude de la philosophie médiévale. Lovaina-París: Publications Universitaires de Louvain, pàg. 531-554.

 b) Si l'autor o l'editor del llibre no coincideix amb el de la part del llibre que se cita:

Exemples:

GINZBURG, C. (1983). "Señales. Raíces de un paradigma indiciario". A: GARGANI, A. (ed.). Crisis de la razón. Nuevos modelos en la relación entre saber y actividad humana. Mèxic: Siglo XXI, pàg. 55-99.

ROBINE, N. (1974). "La lectura". A: ESCARPIT, R. i altres (1974). Hacia una sociología del hecho literario. Madrid: Edicusa, pàg. 275-276.

 Per a publicacions periòdiques:

Títol: subtítol. Vol. Núm. Any. Lloc de publicació: Editorial. Periodicitat.

Exemple:

Revista d'Etnologia de Catalunya. Núm. 1. 1992. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular. Semestral.

 Per a articles dins de publicacions periòdiques:

COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). "Títol de l'article". Títol de la revista o el manual. Vol., número de l'exemplar, pàg. inicial-pàg. final.

Exemple:

ROSSICH, A. (1986). "La introducció de la mètrica italiana en la poesia catalana". Els Marges. Núm. 35, pàg. 3-20.

Per a textos legals:

"Títol normalitzat" [format per: número de llei, decret, etc.; dia i mes; nom oficial de la llei]. Títol publicació (data sencera de publicació), pàg. inicial-pàg. final.

Exemple:

"Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal". Butlletí Oficial de l'Estat (24 novembre 1995), pàg. 33987-34058.

Per a articles en línia:

COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). "Títol". Revista [unitat de contingut + tipus de suport]. [Data de consulta].

Exemple:

RAU, A. (1999). "Lo digital se acerca a lo literario. Notas sobre la aplicación de conceptos informáticos a la escritura de textos literarios". Hipertulia. Revista Espéculo [article en línia]. [Data de consulta: 19/12/2004].

Altres qüestions

  1. Cal evitar sempre les notes a peu de pàgina que provenen dels ´títols, ja que dificulten la maquetació. En general, per la brevetat dels articles, és millor eviatr o minimitzar també l'ús les notes a peu de pàgina.
  2. Per a la gestió de les abreviatures i altres recursos, convé considerar els criteris APA 7.

(Última actualització: juliol 2023)