Elements a considerar pels revisors

DIRECTIRUS PER ALS REVISORS

 Els revisors o revisores...

(1) es comprometen a fer una anàlisi crítica, sincera, constructiva i imparcial dels treballs i a avaluar-los tan ràpidament com sigui possible per tal de respectar les dates límit;
(2) només revisen el manuscrit si pensen que són competents en la matèria de què tracta;
(3) lliuren un informe complet i crític - d'acord amb el formulari proposat - amb referències i motivacions adequades, especialment quan hagin de comunicar que el treball ha estat refusat. A més, han d'informar els editors sobre qualsevol part del treball que ja hagués estat publicada prèviament o que estigués sent revisada per a una altra publicació;
(4) no han de tenir cap conflicte d'interès respecte a la investigació que es vol publicar, els autors o - eventualment - el finançament de la recerca.

La valoració tindrà en compte l'interès de l'article, la seva contribució al coneixement del tema de què tracta, les novetats que aporta, les relacions establertes correctament, el judici crític que s'hi desenvolupa, les referències bibliogràfiques utilitzades, la redacció correcta, etc., i hi pot indicar recomanacions, en cas que siguin pertinents, per a aconseguir-hi una possible millora.

El revisor, si ho desitja, por enviar una "nova versió" del text analitzat (que inclogui les correccions, preferiblement visibles) si així es preveu facilitar la feina editorial.