Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista (excepte si se n'ha enviat una explicació justificativa a «Comentaris per a l'editor/a»).
 • El fitxer de la tramesa està en format OpenOffice, Microsoft Word o RTF.
 • Sempre que ha estat possible, s'han proporcionat els URL per a les referències.
 • El text utilitza un espaiat de "1,5", lletra Arial de "mida 12" i - si cal - en cursiva, més que no pas subratllat, excepte a les adreces URL.
  Pel que fa a totes les il·lustracions, figures i taules, es col·loquen al lloc corresponent del text i no al final. Si hi ha alguna indicació formal específica cal assenyalar-la en un altre fitxer, a part.
 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a a Indicacions de l’autor/a, que es troben a «Sobre la revista».
 • Si es tramet a una avaluació per experts/es d'una secció de la revista, s'han de seguir les instruccions a Assegurar una avaluació anònima.

Directrius per a l’autor/a

Els articles, que s'hauran de correspondre amb les àrees temàtiques definides, han de ser originals, llevat de casos excepcionals proposats pel Consell Assessor o el Consell Editorial i aprovats per aquest últim. L'article serà revisat i editat per a la seva maquetació.

Normes bàsiques de format dels articles:

1. Títol de l'article

2. Per a garantir millor l’anonimat en l’enviament als revisors, convé NO posar en el text que s'enviï ni el nom ni els cognoms, ni tampoc la filiació professional o altres dades personals privades (sí que s’ha d’adjuntar un fitxer a part amb aquesta informació, com s’indica més avall)

3. Extensió recomanada: de 1000 a 1500 paraules (3 o 4 pàgines, aproximadament amb lletra Arial 12 (també es pot enviar, si és necessari, amb Times Roman 12 o Calibri 11), i espaiat 1,5.

4. Format arxiu: rtf, doc, docx o odt

L'article serà revisat i editat per a la seva maquetació.

En un fitxer a part es pot lliurar:

 • Dades de l'autor (nom i cognoms, filiació professional, adreça electrònica, adreça postal professional). Aquesta informació és essencial que sigui clara. Recomanem que mantingueu ben actualitzat el vostre "perfil" en el registre del web i també suggerim l'ús (opcional) del codi ORCID. Pel que fa a la filiació institucional/professional podeu seguir les recomanacions de la FECYIT. En concret, cal que hi hagi les següents dades explícites que sortirien a la publicació (tot i que inisiteim un perfil actualitzat al registre):
  • Nom complet
  • Càrrec, posició o estatus concret (en el moment de l'enviament)
  • Institució (nom, lloc)
 • Gràfics i imatges (opcional): cal que vagin numerats, amb un peu que n'identifiqui el contingut i amb indicació clara del lloc suggerit d'inserció.
 • Opcional: breu presentació curricular i fotografia (100-200 paraules). Es pot haver incorporat/actualitzat també al "perfil"

 Llengües

La llengua vehicular de "Filosofia, ara!" és la catalana, però resta oberta la possibilitat de publicar-hi en altres llengües.

Referències bibliogràfiques

Les referències bibliogràfiques s'han de presentar seguint la norma de l'Estil APA, tal com es mostra en els exemples següents:

Per a llibres o monografies:

COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). Títol. Número d'edició. Lloc: Editorial. Extensió i detalls materials. (Col·lecció; núm.).

Exemples:
FINLEY, M.I. (1985). El món d'Ulisses (Gil, O.; trad.). Barcelona: Empúries. 195 pàg. (Biblioteca Universal Empúries; 24).
EASTERLING, P.E.; KNOX, B.M.W. (1982). The Cambridge History of Classical Literature (vol. I: Greek literature). Cambridge: Cambridge University Press.

Per a parts de llibre, contribucions en una miscel·lània, compilacions:

COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). "Títol de la part del llibre". A: Dades bibliogràfiques de l'obra completa, localització de la part del llibre.

a) Si l'autor o l'editor del llibre és el mateix que el de la part del llibre que se cita:

Exemple:

VAN STEENBERGHEN, F. (1974). "L'averroïsme latin". A: Introduction à l'étude de la philosophie médiévale. Lovaina-París: Publications Universitaires de Louvain, pàg. 531-554.

 b) Si l'autor o l'editor del llibre no coincideix amb el de la part del llibre que se cita:

Exemples:

GINZBURG, C. (1983). "Señales. Raíces de un paradigma indiciario". A: GARGANI, A. (ed.). Crisis de la razón. Nuevos modelos en la relación entre saber y actividad humana. Mèxic: Siglo XXI, pàg. 55-99.

ROBINE, N. (1974). "La lectura". A: ESCARPIT, R. i altres (1974). Hacia una sociología del hecho literario. Madrid: Edicusa, pàg. 275-276.

 Per a publicacions periòdiques:

Títol: subtítol. Vol. Núm. Any. Lloc de publicació: Editorial. Periodicitat.

Exemple:

Revista d'Etnologia de Catalunya. Núm. 1. 1992. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular. Semestral.

 Per a articles de publicacions periòdiques:

COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). "Títol de l'article". Títol de la revista o el manual. Vol., número de l'exemplar, pàg. inicial-pàg. final.

Exemple:

ROSSICH, A. (1986). "La introducció de la mètrica italiana en la poesia catalana". Els Marges. Núm. 35, pàg. 3-20.

Per a textos legals:

"Títol normalitzat" [format per: número de llei, decret, etc.; dia i mes; nom oficial de la llei]. Títol publicació (data sencera de publicació), pàg. inicial-pàg. final.

Exemple:

"Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal". Butlletí Oficial de l'Estat (24 novembre 1995), pàg. 33987-34058.

Per a articles en línia:

COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). "Títol". Revista [unitat de contingut + tipus de suport]. [Data de consulta].

Exemple:

RAU, A. (1999). "Lo digital se acerca a lo literario. Notas sobre la aplicación de conceptos informáticos a la escritura de textos literarios". Hipertulia. Revista Espéculo [article en línia]. [Data de consulta: 8 de febrer de 2004].

Altres qüestions

1. Cal evitar sempre les notes a peu de pàgina que provenen dels ´títols, ja que dificulten la maquetació. En general, per la brevetat dels articles, és millor minimitzar les notes a peu de pàgina.

2. Per a la gestió de les abreviatures i altres recursos, convé considerar els criteris APA 7.

Monogràfic actual

Articles per al monogràfic en curs

Monogràfic

Articles, resums, informacions... dels autors que entren a la Selectivitat.

Monogràfic: "L'experiència estètica: reflexions entorn de la bellesa"

Monogràfic: "L'experiència estètica: reflexions entorn de la bellesa"

Monogràfic: repensar la Democràcia

Articles sobre el tema de la Democràcia tractant els autors de Selectivitat o altres que puguin servir per a possibles preguntes d'opinió

Articles

Articles de diferent temàtica filosòfica que no es correspongui al monogràfic actual.

Documentació

Secció dedicada a diferents documents com per exemple: les dissertacions guanyadores de l’Olimpíada de Filosofia (com  a models dissertacions), abstracts del Premis Arnau de Vilanova, o Premis Extraordinaris de Grau.

Recursos

Recursos per als estudiants, docents i altres interessats en la filosofia

Documentació

Secció dedicada a diferents documents com per exemple: les dissertacions guanyadores de l’Olimpíada de Filosofia (com  a models dissertacions), abstracts del Premis Arnau de Vilanova, o Premis Extraordinaris de Grau.

Exemples d'activitats acadèmiques

Respostes a exàmens, pregunta núm. 5 de les PAU o semblant, treball de classe, etc.

Ressenyes

Ressenyes de llibres o treballs de recerca d'alumnes de batxillerat. Comentari de publicacions i també de feines fetes per estudiants que mereixi la pena destacar.

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que incorporeu al lloc web de la revista s'utilitzaran per a les gestions i comunicacions d'aquesta revista, "Filosofia, ara!", i no estaran disponibles per cap altre ús ni per a terceres parts.

Us informem que el responsable del tractament de les dades que feu constar serà l'Associació "Filosofia, ara", que les tractarà amb la finalitat de gestionar el vostre interès i la vostra col·laboració amb la revista i les informacions que en són relatives. Les dades es tractaran en base al vostre consentiment d’acord amb l’article 6.1.a del Reglament General de Protecció de Dades (UE). Es comunicaran als editors de la revista. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a revista@filoara.cat.

Referències normatives: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i  Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Més consultes i actualitzacions: https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/